Are you ready to pass your kendo kyu grade at the University of Helsinki Kendo club ? – FKA rules

kyu grading Finland Suomi

Finnish Kendo Association rules and kyu grading requirements.

Find below (in Finnish / English) the official requirements to attend to each kyu level exam in Finland. Each club is responsible for arranging kyu exams. These exams are official Finnish Kendo Association exams, open to anyone with an updated FKA kendo license (purchased on Suomisport).

The University of Helsinki Kendo Club organizes a kyu grading twice a year – at least. We do so to allow our members to continuously challenge themselves in our martial art and pursue their budo path to excellence.

To attend a new kyu exam you need to:

  • have an updated license
  • have 3 months passed since your last grading (or equivalent)
  • have a “recommendation” from your sensei (in our case Merci).

Kendo 6. kyu 

Sisältö: 

– Suburit: joogeburi, nanameburi, shomen, kote, do, sayumen, hayasuburi 

– Peruslyönnit: men, kote, do ja kote-men tobikomiashilla 

– Kirikaeshi 

Suoritukset voidaan tehdä motodachille tai ilman motodachia. 

Varustus: verryttelypuku tai hakama ja kendogi 

Vähimmäisaika harjoittelun aloittamisesta: 3 kk (intensiivisen peruskurssin tapauksessa voi olla lyhyempi) 

Arvostelukriteerit: Kokelaalta edellytetään kendon perusliikkeiden auttavaa hallitsemista. Jalkatyössä kokelaan on pyrittävä käyttämään oikeaa askellusta kunkin suorituksen edellyttämällä tavalla (suriashi, ayumiashi ja tobikomiashi). Lyöntiliikkeiden on oltava laajoja, kokelaan eri lyöntien tulisi erota toisistaan. Arvioitaessa kokelasta muoto ei ole vielä päällimmäinen seikka vaan hänen pyrkimyksensä toteuttaa ki-ken-taita sekä halunsa harjoitella ja oppia. Kokelaan toimiminen motodachina ei saa vaikuttaa kokeen arvosteluun negatiivisesti. 

.

Kendo 5. Kyu

Sisältö: 

– Peruslyönnit: men, kote, do ja kote-men tobikomiashilla 

– Kirikaeshi 

– Määrätty uchikomi, johon voi sisällyttää nidan- ja hikiwazaa 

Suoritukset voidaan tehdä kokeneemmalle motodachille tai kokelaat voivat toimia itse motodacheina. 

Varustus: hakama ja kendogi 

Vähimmäisaika edellisestä graduoinnista: 3 kk 

Arvostelukriteerit: Kokelaan suorituksissa on oltava tiiviimpi rytmi kuin 6. kyussa. Kiain on oltava yhtenäisempi ja hengityksen hallitumpaa. Kokelaan liikkeiden on oltava paremmin yhteen sovitettuja. Esimerkiksi kirikaeshia tehtäessä kokelaalla on oltava parempi käsitys harjoituksen muodosta ja omasta olemuksestaan (ryhti ja etäisyys) kuin 6. kyussa. Tobikomiashin ja suriashin välillä on jo oltava selvä ero. 

.

Kendo 4. kyu 

Sisältö: 

– Peruslyönnit: men, kote, do ja kote-men tobikomiashilla 

– Kirikaeshi 

– Määrätty uchikomi, jossa on nidan- ja hikiwazaa 

Varustus: bogu 

Vähimmäisaika edellisestä graduoinnista: 3 kk 

Arvostelukriteerit: Kokelaan on kyettävä kantamaan bogua. Peruslyönneissä on oltava selkeä ki-ken-tai-icchi. Etäisyyden (ma-ai) ymmärtäminen on näyttävä suorituksissa. Hyökkäyksien ja painostuksen (seme) on tapahduttava paremmin oikealta etäisyydeltä, säätelemällä omaa liikkumistaan suhteessa parin liikkumiseen. Hyökkäysten on alettava kamaesta ja päätyttävä kamaeen (zanshin). Kokelaan on oltava heti valmis uuteen hyökkäykseen. Kiain on jatkuttava lyönnin jälkeen voimakkaana. Hikiwazassa ei vielä edellytetä taiatarin hallitsemista. 

.

Kendo 3. kyu 

Sisältö: 

– Kirikaeshi 

– Uchikomi-geiko 

– Ji-geiko 

Varustus: bogu 

Vähimmäisaika edellisestä graduoinnista: 3 kk 

Arvostelukriteerit: Kirikaeshin ja uchikomi-geikon suorittamisen täytyy olla jo jatkuvaa. Turhia hengitys- ja miettimistaukoja ei saa enää olla. Kokelaan perustaitojen on oltava sillä tasolla, että hän voi toimia harjoitustilanteessa motodachina sekä harjoitella ji-geikoa. Kokelaan tulee pystyä tekemään taiatari ja lyömään jämäkästi oikealta etäisyydeltä peruslyöntisarjat. 

.

Kendo 2. kyu 

Sisältö: 

– Kirikaeshi 

– Kakari-geiko 

– Ji-geiko 

Varustus: bogu 

Vähimmäisaika edellisestä graduoinnista: 3 kk 

Arvostelukriteerit: Kokelaan lyöntien on oltava täsmällisiä ja niissä on oltava enemmän henkeä. Pelkkä osuminen ei riitä, kokelaan on osoitettava, että hän ymmärtää suoritettavien harjoitusten luonteen. Kokelasta on arvioitava jo enemmän ji-geikon pohjalta, jota tehtäessä kokelaan pitäisi hyökätä rohkeasti (men), olla pelkäämättä osumaa ja säilyttää hyvä muoto. 

.

Kendo 1. kyu 

Sisältö: 

– Kendo kata 1–7 

– Kirikaeshi 

– Ji-geiko 

Varustus: bogu 

Vähimmäisaika edellisestä graduoinnista: 3 kk 

Arvostelukriteerit: Kokelaan oltava valmis siirtymään 1. danin tasolle. Ensin suoritettava kendo kata tulisi osata ilman suurempia virheitä. Ji-geikossa on kyettävä tekemään ippon (piste) ja näyttämään joitakin tekniikoita. 

.

Maksut 

Graduointiin ilmoittautumisen yhteydessä kokelas maksaa etukäteen jokaisesta yrittämästään kyuarvosta graduointiin ilmoittautumismaksun (20 EUR), jota ei palauteta. Mikäli kokelas esittää pätevän syyn osallistumisen peruuntumiseen (esim. lääkärintodistus) tilaisuuden järjestäjälle, voidaan ilmoittautumismaksu poikkeuksellisesti palauttaa. Jos kokelas suorittaa hyppygraduointia (ks. luku hyppygraduoinnit), eli kerralla useaa kyu-arvoa, tulee kokelaan maksaa kaikkien kyu-arvojen maksut. Mikäli graduointiraati katsoo, että vain osa kyuarvoista tulee suoritetuksi, muiden arvojen ilmoittautumismaksua ei palauteta.

______________________________

*Kendo 6. kyu*

Contents:

*- Suburi:* jogeburi, nanameburi, shomen, kote, do, sayumen, hayasuburi 

*- Basic strikes:* men, kote, do and kote-men with tobikomiashi

*- Kirikaeshi*

The exercises can be done with or without a motodachi.

Equipment: tracksuit or hakama and kendo-gi

Minimum time from the start of training: 3 months (can be shorter in the case of an intensive basic course)

Evaluation criteria: the candidate is required to have a good basic mastery of basic kendo movements. In footwork, the candidate must try to use the correct step as required for each performance (suriashi, ayumiashi and tobikomiashi). The strikes must be big, the different strikes should be different from each other (in terms of the hitting height). When evaluating a candidate, the form is not yet the most important aspect, but his effort to implement ki-ken and his desire to practice and learn. Acting as a motodachi in the exam must not affect the evaluation of the exam negatively.

.

*Kendo 5. kyu*

Contents:

*- Basic strikes:* men, kote, do and kote-men with tobikomiashi

*- Kirikaeshi*

*- Prescribed uchikomi* which can include nidan and hikiwaza

The exercises can be done with a more experienced motodachi or the novices can act as motodachis themselves.

Equipment: hakama and kendogi

Minimum time since the previous graduation: 3 months

Evaluation criteria: The candidate’s performance of the tasks must have a tighter rhythm than in the 6th kyu. Kiai must be more unified and breathing more controlled. The candidate’s movements must be better coordinated. For example, when doing kirikaeshi, the candidate must have a better understanding of the form of the exercise and his own presence (posture and distance) than in the 6th kyu. There must already be a clear difference between tobikomiashi and suriashi.

.

*Kendo 4. kyu*

Contents:

*- Basic strokes:* men, kote, do and kote-men with tobikomiashi

*- Kirikaeshi*

*- Prescribed uchikomi* with nidan and hikiwaza

Equipment: bogu

Minimum time since the previous graduation: 3 months

Evaluation criteria: The candidate must be able to wear bogu. The basic strikes must have a clear ki-ken-tai-icchi. Understanding the distance (ma-ai) must be visible in the performances. Attacks and pressure (seme) must take place better from the right distance, adjusting one’s own movement in relation to the partner’s movement. Attacks must start from kamae and end in kamae (zanshin). The candidate must be immediately ready for a new attack. The kiai must continue strong after the hit. When implementing hikiwaza, the candidate is not yet required to do taiatari.

.

*Kendo 3. kyu*

Contents:

*- Kirikaeshi*

*- Uchikomi geiko*

*- Ji-geiko*

Equipment: bogu

Minimum time since the previous graduation: 3 months

Grading criteria: The kirikaeshi and uchikomi-geiko must already demonstrate a continuous flow. There must be no more “useless breathing”and “thinking breaks.” The candidate’s basic skills must be at the level that they can act as a motodachi and be able to do ji-geiko. The candidate must be able to make a taiatari and hit solidly from the right distance the basic hitting series.

.

*Kendo 2. kyu*

Contents:

*- Kirikaeshi*

*- kakari-geiko*

*- Ji-geiko*

Equipment: bogu

Minimum time since the previous graduation: 3 months

Judging criteria: The candidate’s strikes must be precise and have more spirit. Mere hitting is not enough, the examinee must demonstrate that they understand the nature of the exercises to be performed. The candidare has to be evaluated more on the basis of ji-geiko, which when doing it, one should attack the candidate boldly (men), not be afraid of being hit and maintain good form.

.

*Kendo 1. kyu*

Contents:

*- Kendo kata 1–7*

*- Kirikaeshi*

*- Ji-geiko*

Equipment: bogu

Minimum time since the previous graduation: 3 months

Evaluation criteria: Candidates must be ready to move to 1st dan level. The first kendo kata to be performed should be mastered without major mistakes. In ji-geiko the candidate have to be able to do an ippon (point) and show some techniques.

.

Fees

When registering for graduation, the candidate pays a non-refundable graduation registration fee (EUR 20) for each kyu value they attempt in advance. If the candidate cannot attend the examination but is able to present a valid reason for the cancellation of participation out of their own mistKe (e.g. medical certificate) to the organizer of the event, the registration fee will be refunded.

If the candidate is trying to complete “jump graduations,” i.e. several kyu values at once, must pay the fees for all kyu values. If the graduation committee considers that only some of the grades will be completed, the registration fee for the other grades will not be refunded.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *