Yhdistyksen säännöt Helsingin Yliopiston Kendoseura – 2007

You can find bellow the updates rules of the club, to see the original rules from 1999, check that post

If you want the rules in English, please check that post.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Helsingin Yliopiston Kendoseura 

24.5.2007 

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikkakunta 

Yhdistyksen nimi on Helsingin Yliopiston Kendoseura ja sen kotipaikkakunta on Helsinki. 

 1. § Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 

Yhdistyksen tarkoitus on edistää Helsingin yliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan sekä muiden korkeakouluopiskelijoiden japanilaisen miekkailun eli kendon harrastusta. Yhdistys on Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry:n jäsenseura. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen ohjattuja kendoharjoituksia, kilpailuja, alkeiskursseja, leirejä, näytöksiä sekä muuta yhdistyksen tavoitteita vastaavaa toimintaa. 

Yhdistyksen oman jäsenistön antamaa opetusta voidaan täydentää vierailevilla opettajilla. Yhdistys voi osallistua myös muiden tahojen järjestämään toimintaan, mikäli se on yhdistyksen tavoitteiden ja sääntöjen mukaista. Muut kuin yhdistyksen jäsenet voivat myös osallistua yhdistyksen järjestämään toimintaan. 

Harjoitus- ja kilpailutoimintaan osallistuvien on itse huolehdittava siitä, että heillä on voimassa oleva, harjoittelu- ja kilpailutilanteissa sattuneet tapaturmat kattava vakuutus. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja sponsoritukea, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä suorittaa voittoa tavoittelematta varusteiden hankintaa ja välitystä jäsenilleen sekä asianomaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia, varainkeräyksiä ja julkisia huvitilaisuuksia. 

 1. § Yhdistyksen jäsenet 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä kuka tahansa, joka hyväksyy yhdistyksen tavoitteet ja säännöt. 

Yhdistyksellä voi olla kannattajajäseninä yksityisiä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. 

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hallitus hakemuksen perusteella.  

 1. § Yhdistyksen jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä toimittamalla kirjallisen eroilmoituksen yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Jäsen on vapaa sääntöjen määräämistä velvollisuuksistaan yhdistystä kohtaan eroamisilmoitusta seuraavan vuoden alusta lukien, ellei hallitus aikaisemmin vapautusta myönnä. 

Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen, mikäli tämän toiminta on yhdistyksen vastaista tai mikäli hallitus katsoo jäsenen menettelyllään huomattavasti vahingoittavan yhdistyksen toimintaa tai mikäli jäsen ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

Jäsen, joka ei yhteen vuoteen ole maksanut jäsenmaksuaan, voidaan hallituksen päätöksellä katsoa eronneeksi. 

Jäsen, jonka hallitus on erottanut, on oikeutettu saattamaan erottamiskysymyksen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi ilmoitettuaan siitä kirjallisesti 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan yhdistyksen hallitukselle. 

 1. § Yhdistyksen jäsen- ja harjoitusmaksut 

Varsinaisilta jäseniltä perittävien jäsen- ja harjoitusmaksujen sekä kannattajajäseniltä perittävien jäsenmaksujen suuruuden päättää yhdistyksen syyskokous. Päätökset tulevat voimaan seuraavan kalenterivuoden alussa. Jäsenmaksu on suoritettava yhdistykselle siinä ajassa kuin syyskokous määrää, kuitenkin aina ennen tilivuoden loppua. 

 1. § Yhdistyksen hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään kaksi (2) ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenmäärän tulee olla pariton. 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 

Hallitus valitsee ensimmäisessä kokouksessaan syyskokouksen jälkeen keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Rahastonhoitaja valvoo, että yhdistyksen hallinnassa mahdollisesti olevien pankkitilien tapahtumatiedot, kuitit ym. sekä tiedot muista varoista ja kuluista toimitetaan vuosittain tilintarkastajan lausuntoa varten. Tilintarkastajan lausunto käsitellään kevätkokouksessa. 

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. 

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 1. § Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja kaksi yhdessä. 

 1. § Tilikausi ja kirjanpito 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Yhdistyksen kirjanpidon tulee sisältää kirjanpitolain mukaiset tiedot. Kirjanpito ja hallituksen vuosikertomus tulee jättää rahastonhoitajan kautta syyskokouksen valitsemalle ulkopuoliselle tilintarkastajalle vähintään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokouksen ajankohtaa. Tilintarkastajien tulee toimittaa tilintarkastuksen lausunto hallitukselle kirjallisesti vähintään 14 vuorokautta ennen kevätkokouksen ajankohtaa. 

 1. § Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammitoukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä 

hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Ylimääräisessä kokouksessa voidaan ratkaista vain kokouskutsussa mainitut asiat. 

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin yhdistyksen varsinaisella jäsenellä äänioikeus. 

Kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa mutta ei äänivaltaa. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei yhdistyksen säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota yksinkertainen äänten enemmistö on kannattanut äänestyksessä. Jos äänestystulos menee tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta. Henkilövaaleissa tasatulos ratkaistaan arvalla. 

 1. § Kokouksen kutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Kutsukirjeestä tai sähköpostista on käytävä ilmi kokouksessa käsiteltävät asiat sekä kokouksen aika ja paikka. 

 1. § Varsinaiset kokoukset 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1. kokouksen avaus, 
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa, 
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys, 
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto, 
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, 
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1. kokouksen avaus, 
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa, 
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys, 
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsen- ja harjoitusmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle, 
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet, 
 7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat, 
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

 1. § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen lopettaminen 

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 

 1. § Saavutetut jäsenoikeudet 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.